Murat İş Sağlığı ve Güvenliği
BLOG
  • İş Güvenliği NedenÖnemlidir ?ILO´ YA göre; iş kazası ve meslek hastalıklarının her yıl ülkelerin GSMH´ lerinin yüzde 1´ i ile 4´ ü oranında kayıplara yol açıyor. Dünyada iş sağlığı ve güvenliğinden kaynaklı yıllık kayıp, asgari 600 milyar dolar, azami 2,4 trilyon dolar civarındadır . İş sağlığı ve güvenliğinden tasarruf etmeyi düşünmek uzun vadede hem işletmelerin hem de ülkelerin zararınadır.Düny...
  • Çalışanların hak veyükümlülükleriMADDE 8 – (1)Çalışanlar sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri iş sağlığı vegüvenliği kuruluna, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene bildirerekdurumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir.(2) Çalışanlar vetemsilcileri, işyerinde yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin amaçve usulleri konusunda haberdar ...
  • İşverenin sağlık ve güvenlikkayıtları ve onaylı deftere ilişkin yükümlülükleriMADDE 7 – (1)İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla;a) İşyerinde yürütülen işsağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı,b) İşten ayrılma tarihindenitibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını,saklar.(2) Çalışanın işyerindenayrılarak başka bir işyerinde ...
  • İşverenin katılım sağlama vebilgilendirme yükümlülüğüMADDE 6 – (1)İşveren;a) İşyerindengörevlendirilecek veya hizmet alınacak OSGB’de görevli işyeri hekimi, işgüvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi konusundaçalışan temsilcilerinin önceden görüşlerinin alınmasını sağlar.b) Görevlendirdiği veyahizmet aldığı OSGB’de görev yapan kişiler ile bunların çalışma saatleri, görev,yet...
  • İşverenin iş sağlığı vegüvenliği hizmetleri ile ilgili yükümlülükleriMADDE 5 – (1)(Değişik:RG-18/12/2014-29209) İşveren, işyerlerinde alınması gereken işsağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, işkazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve aciltedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla;çalışanları arasınd...